Ensam vårdnad

Ensam vårdnad, som ibland kallas enskild vårdnad, betyder att endast en av barnets föräldrar är vårdnadshavare. Det är ovanligt då huvudregeln är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Det kan dock finnas vissa skäl till ensam vårdnad.

I denna artikel berättar vi om giltiga anledningar, vad som krävs och hur det går till att ansöka.

Vad är ensam vårdnad?

Ensam vårdnad innebär att endast en av föräldrarna har rätt att bestämma om frågor som rör barnet. Till exempel betyder det att denna förälder får bestämma kring boende, skolgång, försäkringar, sjukvård, sparande och ekonomi.

Det betyder inte att den andre föräldern inte får träffa barnet eller att barnet förlorar sin umgängesrätt med den förälder som inte längre har delansvar för barnet. Vi ska strax berätta mer om hur det fungerar med umgänge och vilka undantag som finns.

Hur får man ensam vårdnad?

Utgångspunkten enligt Föräldrabalken är att föräldrarna har gemensam vårdnad av barnet, oavsett om de bor ihop eller inte. Så är det i huvudfallet, oavsett om föräldrarna rent formellt är skilda eller inte.

Ibland fungerar det dock inte och då är det bra att känna till att det finns visa skäl till ensam vårdnad.

Kanske anser du att den andre föräldern inte tar sitt ansvar, är oberäknelig eller att det är omöjligt att komma överens. Om du upplever att den andre föräldern inte kan ta ansvar på grund av missbruk eller psykisk ohälsa kan det också vara ett legitimt skäl.

Våld eller hot om våld mot barnet dig eller andra familjemedlemmar är också en god grund för att du ska få ensam vårdnad.

Hur som helst måste du utgå ifrån vad som är bäst för barnet. Är du övertygad om att det är barnets bästa att du själv får ta hand om vårdnaden bör du ansöka om ensam vårdnad.

Det är möjligt att få ensam vårdnad utan rättegång genom att gå via kommunen. Det är rent av det första steget du bör ta innan en eventuell vårdnadstvist i domstol.

Så här går det till:

  1. Kontakta den andre föräldern: Du börjar med att prata med den andre föräldern och förklara att du skulle vilja ha ensam vårdnad och varför. Här är det viktigt att betona att detta inte innebär att den andra föräldern inte får träffa barnet. Det är en separat fråga.
  2. Försök lösa konflikten genom kommunen: Sedan 2022 gäller att varje vårdnadstvist som regel börjar med informationssamtal hos kommunen på en avdelning som brukar kallas familjerätten. Varje vårdnadshavare har rätt till ett sådant samtal och det kan ordnas med enskilda samtal om det är omöjligt eller svårt att gå dit tillsammans.
  3. Skriv avtal: Förhoppningsvis kan ni komma överens om huruvida du ska få vårdnaden genom informationssamtalet. Då skriver ni ett avtal som är juridiskt bindande. Det finns ingen blankett eller mall utan ni skriver det på ett vanligt papper. Kommunen kan hjälpa er.

Visste du att – du och din före detta partner inte behöver vända er till kommunen eller tingsrätten för att ändra i barnets umgänge eller boende. Är ni överens räcker det. Däremot måste antingen kommunen eller tingsrätten vara iblandad ifall ni eller någon av er vill ändra vårdnaden.

Om ni inte kan komma överens om vårdnaden genom kommunen

Om ni inte kan komma överens genom kommunens familjerätt återstår att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är detta som kallas för vårdnadstvist.

Detta kan du göra själv. Du behöver inte ha den andre förälderns samtycke på något sätt.

Efter samtalet hos kommunen får du ett samtalsintyg, vilket generellt sett krävs för att du ska kunna lämna in din stämningsansökan.

När du väcker talan i domstol ska du ange varför du anser att du bör ha ensam vårdnad. Du bör lägga fram dina argument noga.

Domstolen kommer alltid att utgå från barnets rättigheter och vad som är bäst för barnet.

Särskild vikt läggs vid föräldrarnas förmåga att samarbeta kring frågor som rör barnet. Om en av föräldrarna visar tecken på att inte kunna samarbeta kan det vara anledning att ge den andre föräldern ensam vårdnad.

Tingsrättens utgångspunkt är att döma om fortsatt gemensam vårdnad eftersom det oftast är det bästa för barnet. Vill du ha ensam vårdnad gäller det att du kan visa att gemensam vårdnad inte alls är det bästa.

Undantaget är om bägge föräldrar emotsätter sig gemensam vårdnad. Då måste domstolen bestämma kring vem av er som ska få ansvaret.

Anlita advokat vid vårdnadstvist

Oavsett om du är den som ansöker om ensam vårdnad eller om den andre föräldern lämnat in en stämningsansökan bör du alltid skaffa juridisk hjälp inför rättegången. Det är en komplicerad process och det finns stora risker att förlora om du försöker företräda sig själv, utan hjälp från en jurist eller advokat.

Hitta en jurist där du bor

Ensam vårdnad innebär också skyldigheter

I Föräldrabalken finns det egentligen inga rättigheter för föräldrarna. Det är barnen som har rättigheterna. Föräldrarna har skyldigheter.

En förälder som får ensam vårdnad av barnet har skyldighet att se till barnets bästa i alla situationer. Hit hör även att låta barnet få träffa den andre föräldern.

Ensam vårdnad innebär inte förbud till umgänge

Ett barn har umgängesrätt med bägge föräldrarna, även om en av dem har ensam vårdnad. Det finns alltså inget förbud till umgänge bara för att en av föräldrarna ensamt fått ansvaret för barnet.

Tvärtom – det är barnets rättighet att få träffa bägge föräldrarna. Den som fått enskild vårdnad har som skyldighet att se till att det blir så också.

Märk väl att det även här är barnet som är utgångspunkten. Det finns inte något som heter föräldrarnas rätt att träffa sitt barn utan det är barnets rätt att träffa bägge föräldrarna som gäller.

Får du ensam vårdnad över ditt barn har du alltså inte rätt att ”stänga ute” den andre föräldern.

Däremot har barnet rätt att inte träffa den andre föräldern om det inte vill det.

Ibland kan begränsat umgänge bli aktuellt

Viktigt är dock att notera att det finns en del sällsynta undantag då det inte är lämpligt att barnet träffar den andre föräldern. Det kan till exempel handla om följande situationer:

  • Om barnet eller annan familjemedlem utsätts för övergrepp
  • När det finns risk att barnet olovligen förs bort
  • Vid drogmissbruk
  • Ifall barnet på annat sätt far illa av att vistas med den andra föräldern

Om du misstänker att barnet drabbas när det är hos den andra föräldern kan du ansöka hos tingsrätten om ett beslut om att umgänget med den andre föräldern ska upphöra. Domstolen utgår även här alltid från barnets bästa när den fattar sitt beslut.

Vanliga frågor om ensam vårdnad

Ifall barnet får lida av att föräldrarna har samarbetssvårigheter kring frågor som rör barnet kan det vara ett giltigt skäl. Till exempel om den andre föräldern inte vill prata med dig kring barnet. Ifall den andre föräldern brukar våld mot barnet eller någon annan i familjen är det också ett gott skäl för att du ska få ensam vårdnad.

Får du ensam vårdnad får du bestämma i alla frågor som rör barnet. Hit hör ekonomi, juridiska frågor, skolgång, var barnet ska bo och vart ni ska åka. Tänk dock på att barnet alltjämt har rätt att träffa den andre föräldern regelbundet.

Det är svårt eftersom utgångspunkten är att det är barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad och att barnet har en god och nära kontakt med bägge föräldrarna.

Rent statistiskt får mamman oftast ensam vårdnad när det är tvist. Det finns dock inget i lagen som säger att mamman ska ha någon fördel. Pappan kan få enskild vårdnad om han kan övertyga tingsrätten om att det är barnets bästa. Vikt läggs vid föräldrarnas möjligheter att samarbeta. Om tingsrätten exempelvis bedömer att samarbetsproblemen uppstår hos mamman kan den döma till pappans fördel. En våldsam eller missbrukande mamma kan också förlora vårdnadstvisten.

Huruvida en av föräldrarna har ensam vårdnad har ingen betydelse för underhållsbidraget. Den förälder som barnet inte bor hos ska betala underhåll, oavsett om det är gemensam eller enskild vårdnad.