Skattebrott & andra brott enligt skattebrottslagen

Skattebrott är ett vanligt förekommande ekobrott som definieras i skattebrottslagen. Är det allvarligt kallas det för grovt skattebrott och är det ringa heter det skatteförseelse.

I denna lag finns även angränsande brott: Vårdslös skatteuppgift, skatteavdragsbrott, skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredovisning och försvårande av skattekontroll.

Här berättar vi vad de olika formerna av skattebrott och andra brott enligt skattebrottslagen innebär. Vi tittar på vilka straff som kan bli aktuella. Du får även tips på hur du kan få hjälp av en duktig advokat.

Vad är skattebrott?

Till vardags används begreppet ”skattebrott” mer generellt för att beskriva olika brott som innebär att för lite skatt betalas eller att skatt felaktigt fåtts tillbaka.

Men egentligen är det en specifik form av ekonomisk brottslighet enligt 2 § skattebrottslagen (SkBrL) medan samma lag även definierar en lång rad andra skatterelaterade brott. De flesta av de övriga brotten bygger vidare på det som definieras som skattebrott.

Dessa är de olika brotten enligt skattebrottslagen:

 • Skattebrott (2 § SkBrL)
 • Skatteförseelse – ringa skattebrott (3 § SkBrL)
 • Grovt skattebrott (4 § SkBrL)
 • Vårdslös skatteuppgift (5 § SkBrL)
 • Skatteavdragsbrott (6 § SkBrL)
 • Skatteredovisningsbrott (7 § SkBrL)
 • Vårdslös skatteredovisning (8 § SkBrL)
 • Försvårande av skattekontroll (10 § SkBrL)

Låt oss nu titta på dessa en och en mer i detalj:

Det kan vara fråga om skattebrott om du lämnar falska uppgifter till Skatteverket eller inte lämnat in några uppgifter alls fastän du måste göra det enligt lag.

Här är några exempel på skatter som detta kan gälla:

 • Inkomstskatt
 • Vinst i företag
 • Skatt på inkomst av kapital (gäller både personer och företag)
 • Sociala avgifter och källskatt (för företag)
 • Moms (företag)
 • Punktskatter (exempelvis bensinskatt)

För att dömas för skattebrott ska du uppsåtligen (med avsikt, medvetet) ha gjort ett av följande:

 • Aktivt brott: Lämnat oriktiga uppgifter till en myndighet. Gäller inte muntlig information.
 • Passivt brott: Undvikit att lämna kontrolluppgift, deklaration eller annan uppgift som du måste lämna in.

Samtidigt måste ditt agerande ha gjort att det funnits fara att för lite skatt betalas in eller felaktigt tillgodoräknats, alternativt fåtts tillbaka. Antingen till dig själv eller till någon annan.

Skattebrott kan leda till fängelse i högst två år.

Brottet sker redan när det finns fara för att för lite skatt betalas

Märk väl det lilla ordet ”fara”. Det räcker att agerandet innebär fara för att för lite skatt betalas för att dömas för skattebrott. Brottet sker redan när en felaktig uppgift lämnas till Skatteverket eller när ett datum för att lämna en uppgift passerats.

Kvittningsinvändningar är inte möjliga

En annan sak att tänka på är att det inte går att få något ”avdrag” på straffet om du samtidigt lämnat felaktiga uppgifter som är till din nackdel skattemässigt. Undantaget är om dessa felaktiga uppgifter har direkt samband med den felaktiga uppgift som ligger till grund för brottet.

Exempel på skattebrott

Låt oss göra det lite mer konkret. Det kan vara fråga om skattebrott om du medvetet:

 • Tar emot en ersättning för ett jobb utan att deklarera den.
 • Du som företagare inte bokför alla intäkter.
 • Du som driver ett företag inte bokför alla löner och sociala avgifter (”svart” anställning).
 • Inte deklarerar vinst på aktier efter försäljning.
 • Du som företagare bokför falska fakturor för att betala mindre skatt eller moms.

Ringa skattebrott kallas för skatteförseelse enligt lagen. För detta brott gäller böter istället för fängelse.

Domstol avgör om det rör sig om skattebrott eller skatteförseelse. Det finns ingen beloppsgräns angiven. Hur mycket pengar det rör sig om är av central betydelse när domstolen gör sin helhetsbedömning. Enligt Åklagarmyndigheten går gränsen i normalfallet vid ett förhöjt prisbasbelopp.

Även för grovt skattebrott gör domstolen en helhetsbedömning av alla omständigheter. Om det rör sig om minst tio prisbasbelopp är det sannolikt ett grovt skattebrott. Här är några andra saker åklagaren kan ta i beaktande för att brottet ska klassas som grovt:

 • Du har använt falska handlingar eller varit vilseledande i bokföringen
 • Om du agerat genom systematisk brottslighet, exempelvis penningtvätt
 • Ifall det du gjort har varit farligt på annat sätt

Grovt skattebrott ger fängelse i minst sex månader och högst sex år.

Vårdslös skatteuppgift är ett brott som regleras i (5 § SkBrL). Det motsvarar vad som gäller för skattebrott generellt sett men med ett par avgörande skillnader:

 1. Du har begått brottet utan uppsåt (alltså oavsiktligt).
 2. Om brottet var passivt så kan det inte bli aktuellt med straff.

Vårdslös skatteuppgift kan ge böter eller fängelse i upp till ett år. För att straffas krävs dock grov oaktsamhet, exempelvis omfattande slarv i deklarationen eller likgiltighet inför de skatteregler som ska tillämpas.

Förhinder, glömska, nonchalans eller oföretagsamhet leder oftast bara till skattetillägg (inte domstolsförfarande).

Att inte följa reglerna för skatteavdrag kan resultera i skatteavdragsbrott. Detta oavsett om det skett uppsåtligen eller genom oaktsamhet.

Straffet kan bli böter eller fängelse i högst 1 år. Mindre allvarliga brott medför inget straff.

I de fall då reglerna kring skattebrott inte kan tillämpas kan det istället handla om skatteredovisningsbrott. Man kan likna det vid ett ”indirekt” skattebrott.

Så kan fallet vara om du till exempel lämnar in felaktiga uppgifter i ansökan om F-skatt eller i en kontrolluppgift. Eller om du skickar fakturor och säger att du har F-skattsedel utan att ha det.

Ett annat exempel är om du som arbetstagare lämnar fel uppgifter till din arbetsgivare så att denne i sin tur skickar in fel uppgifter till Skatteverket inför löneutbetalningen.

Ytterligare ett exempel är om du som anställd i ditt arbete medvetet undanhåller information för din arbetsgivare vilket gör att denne redovisar felaktig skatt.

Straffet för skatteredovisningsbrott är böter eller fängelse i högst 6 månader.

Ett skatteredovisningsbrott som begås av grov oaktsamhet kallas för vårdslös skatteredovisning. Även detta brott kan ge böter eller fängelse i högst 6 månader.

Slutligen har vi skattebrottet försvårande av skattekontroll. Detta brott kan man göra sig skyldig till om man:

 • Åsidosätter sin skyldighet att bokföra
 • Undgår att föra och bevara räkenskaper

För att räknas som försvårande av skattekontroll ska agerandet ha resulterat i att Skatteverket allvarligt försvårats i sin roll att beräkna eller ta ut skatt.

Det finns grundläggande likheter med bokföringsbrott. Den viktiga skillnaden är att det för försvårande av skattekontroll inte krävs att resultat, ställning eller förlopp i huvudsak har kunnat bedömas genom bokföringen.

Ibland gäller andra lagar

Det finns vissa typer av brott som har konsekvenser för den skatt som betalas in men som regleras med andra lagar.

Dessa är:

 • Smuggling, lag (2000:1225)
 • Viss privatinförsel av cigaretter, lagen (2014:1470)
 • Ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift, skattetillägg eller liknande avgift

Straff – översikt

Skattebrottslag (1971:69) definierar vilket straff som kan bli aktuellt vid skattebrott och vi nämnde dessa ovan. Låt oss sammanfatta straffskalan:

 • Skattebrott: Fängelse i högst två år
 • Grovt skattebrott: Fängelse i mellan 6 månader och 6 år
 • Skatteavdragsbrott: Böter eller fängelse i högst 1 år
 • Skatteredovisningsbrott: Böter eller fängelse i högst 6 månader
 • Vårdslös skatteuppgift och vårdslös skatteredovisning: Böter eller fängelse i högst 6 månader
 • Skatteförseelse: Böter

Anmäla skattebrott

Det är Skatteverket som ansvarar för frågor rörande skattebrott. Om du upptäckt misstänkt fusk eller fel kan du tipsa dem om det ­– anonymt om du så vill.

Längst ner på denna sida hittar du formuläret för att anmäla skattebrott.

Du behöver ange:

 • Vilken person eller vilket företag du anmäler.
 • Personnummer respektive organisationsnummer om du känner till det.
 • Beskriva så mycket som möjligt vad det misstänkta skattefusket handlar om. Exempelvis hur länge det pågått, belopp, bankkonto och liknande.

Tänk på att inte ange något i tipset som kan kopplas till dig om du inte vill att den som blir anmäld ska förstå att du skickat ett tips. Den som blir anmäld har nämligen rätt att begära ut en kopia på tipset.

Ifall du är osäker på om du bör anmäla eller inte och anmälan eventuellt kan få konsekvenser för dig – rättliga, privata eller säkerhetsmässiga – är vårt råd att först anlita en advokat.

Är det inte ett rent skattebrott är det andra myndigheter du ska vända dig till:

 • Försäkringskassan ansvarar för bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.
 • Pensionsmyndigheten har hand om felaktiga pensionsutbetalningar.
 • Polisen hanterar övriga brott.

Anlita en advokat

Har du blivit misstänkt för någon form av skattebrott och behöver prata med en advokat? Vill du se till så att allt är korrekt inför en granskning? Eller kanske bara kunna sova gott om natten i vetskap om att räkenskaper och skatteärenden sköts på ett korrekt sätt i ditt bolag? JuristMatch hjälper dig att få kontakt med en kvalificerad jurist eller advokat som kan hjälpa dig med sådant som berör beskattning och skattebrott.

Vanliga frågor

Ett skattebrott är ett brott som någon (en person eller ett företag) begår genom att medvetet lämna in felaktig uppgift till Skatteverket eller genom att undvika att lämna uppgift så att skatten blir för låg.

Ja. Skatteverket har ett formulär för att anmäla misstänkt skattefusk. Du hittar det här.

Enligt Åklagarmyndigheten går gränsen ofta vid ett förhöjt prisbasbelopp, vilket är 58 800 kronor för 2024.

Gränsen för grovt skattebrott brukar vara när brottet rör stora belopp (tio prisbasbelopp). Dessutom beaktas om det finns falska handlingar eller vilseledande bokföring, systematisk brottslighet eller om brottet innebär fara på annat sätt.

Straffet för skattebrott är fängelse i upp till två år. Grovt brott ger fängelse i mellan sex månader och sex år. Skatteförseelse leder till böter.

Huvudregeln gör gällande att skattebrott preskriberas 5 år efter att brottet begicks. Grovt skattebrott preskriberas efter 10 år.

I normala fall kan Skatteverket granska uppgifter inom sex år från det att beskattningsåret gått ut.

Skatteverket genomför löpande kontroller. Alla deklarationer från privatpersoner och företag kontrolleras maskinellt. Vissa väljs ut för vidare kontroll och Skatteverket kan ställa frågor kring underlagen.

Företag kan utses för skatterevision då bokföring och underlag kontrolleras mer i detalj. I branscher med krav på kassaregister och personalliggare görs kontrollbesök.

Inom branscher där risken för skattefel är extra stor görs riktade kontroller.