Bokföringsbrott

Ett bokföringsbrott inträffar när bokföringen i ett bolag är bristfällig eller helt saknas. Det kan vara avsiktliga försummelser, men även oavsiktliga misstag kan leda till fällande dom.

För att inte riskera att begå bokföringsbrott ska du bokföra alla affärshändelser i tid, se till så att allt kan verifieras, spara bokföringen i sju år och (i de flesta fall) göra årsbokslut eller årsredovisning.

I denna artikel tittar vi närmare på hur bokföringsbrott uppstår, konsekvenser (straff), vilka dina skyldigheter är, hur du kan rätta till fel och vilken hjälp du kan få om du blivit tilldelad misstanke.

Vad är bokföringsbrott?

Bokföringsbrott innebär att bokföringen i ett företag är bristfällig eller helt saknas. Det är den vanligaste typen av ekobrott.

Bokföringslag (1999:1078) definierar vad som krävs för att sköta bokföringen på ett korrekt sätt. 11 kap. 5 § brottsbalken reglerar brottets rekvisit (villkor) och straffskala.

När kan man dömas för bokföringsbrott?

Följande kan leda till att du fälls för bokföringsbrott:

 • Du saknar bokföring: Antingen finns det ingen bokföring alls eller så är delar av den bokförd för sent. Det kan också vara att du inte sparat bokföringen i sju år.
 • Felaktig eller bristfällig bokföring: Du har bokfört på fel sätt eller det finns felaktigheter som du inte rättat till, trots att du fått påpekande från Skatteverket.
 • Det går inte att kontrollera en händelse: Exempelvis för att det saknas underlag (verifikationer) eller för att underlaget är bristfälligt.

Det räcker med slarv för att fällas

Det behövs inget uppsåt för att fällas för brott mot bokföringslagen. Även när oaktsamhet eller till och med okunskap är orsaken kan man bli dömd. Det är din skyldighet som företagare att känna till vad som krävs av bokföringslagen och att följa den.

Dessutom finns risk att begå brottet försvårande av skattekontroll (en form av skattebrott) om bristerna i bokföringen gör att det blir svårt för Skatteverket att kontrollera den.

Låt oss ge några exempel på vad som kan leda till att någon fälls:

 • Det finns affärshändelser, inbetalning eller utbetalning, som inte bokförts
 • Kvitton och andra verifikationer slängs
 • Oriktiga uppgifter förs in i bokföringen
 • Årsredovisning saknas eller är försenad (gäller bolag som måste ha årsredovisning)
 • Företaget slutar med bokföringen strax innan det går i konkurs
 • Brister i avstämning av konton och verifikationer

Vem kan dömas för bokföringsbrott?

Alla som driver en näringsverksamhet måste bokföra affärshändelser. Detta gäller alla typer av företag – aktiebolag, enskild näringsverksamhet (enskild firma), handelsbolag (inklusive kommanditbolag) och enkelt bolag.

Även vissa ideella föreningar måste upprätthålla bokföring. Så är fallet ifall ett av följande uppfylls:

 • Tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor
 • Föreningen bedriver näringsverksamhet
 • Föreningen är moderföretag i en koncern

Småföretagare oftast drabbade

Nästan 9 av 10 brottsanmälningar till Ekobrottsmyndigheten gäller enmansbolag eller företag med få eller inga anställda. Det är därför inte så konstigt att många småföretagare blir oroliga.

Att man kan dömas utan uppsåt gör inte saken bättre.

Ofta beror bokföringsbrott på okunskap, slarv eller tidsbrist. Det är också vanligt att sjukdom och personliga bekymmer gör att bokföringen åsidosätts.

En viss rädsla är bara sunt, för bokföringen ska trots allt skötas. Men det är samtidigt bra att känna till att småfel händer och det är inget man vanligtvis straffas för.

Vem ansvarar för bokföringen?

Det är den som är registrerad företrädare för verksamheten som ansvarar för att bokföringslagen följs. Om det är en annan person än den registrerade företrädaren som faktiskt driver verksamheten kan även denne person hållas ansvarig.

Vem som är registrerad företrädare varierar mellan olika bolag och bolagstyper. För enskild firma är det du själv. I ett aktiebolag kan det vara en styrelseledamot. Finns VD är det han eller hon som i första hand är ansvarig men styrelseledamöter kan ibland också bli ansvariga. I handelsbolag kan det vara bolagsmannen.

I stiftelser och ekonomiska föreningar är det styrelsen som är ansvarig för bokföringen.

Du är ansvarig trots att du delegerar uppdraget

Även om du låter någon annan utföra bokföringen är det ändå du som är ytterst ansvarig att lagen följs.

Så är även fallet om du anlitar en redovisningsbyrå, anställer en ekonomiansvarig eller låter en av styrelsemedlemmarna hantera bokföringen. Du ansvarar ändå för att kontrollera att bokföringen är upprättad och att det inte finns några större brister. Upptäcks fel är du skyldig att agera.

Vad är straffet för bokföringsbrott?

Det finns tre grader av bokföringsbrott, var och en med olika påföljd:

 • Ringa bokföringsbrott: Böter eller fängelse i högst sex månader.
 • Normalgradsbrott: Fängelse i högst två år.
 • Grovt bokföringsbrott: Fängelse i sex månader upp till sex år.

Skillnad mellan olika grad av bokföringsbrott

Det är Ekobrottsmyndigheten som avgör vilken grad av bokföringsbrott det handlar om. Man utgår då från normalgraden och utifrån den bedömer man om brottet eventuellt kan betraktas som ringa eller som grovt.

Ringa bokföringsbrott kan exempelvis vara när:

 • Företaget har liten omsättning
 • Bristen inte är så allvarlig
 • Brottet inträffade endast vid enstaka tillfällen
 • Bokföringsbrottet var konsekvens av slarv

Det kan vara fråga om grovt bokföringsbrott när:

 • Det handlar om betydande belopp
 • Falska handlingar har använts
 • Brottet har utförts systematiskt
 • Brottet är av ”särskilt farlig art”, exempelvis är del av penningtvätt eller organiserad brottslighet

Det finns inga fasta beloppsgränser för bokföringsbrott utan bedömningen görs efter en sammanvägning av olika faktorer.

Ibland sköts ärendet av Skatteverket

Ofta går dock inte ärendet till Ekobrottsmyndigheten utan hanteras hos Skatteverket genom skattetillägg eller sköntaxering.

Men räkna inte med att det stannar hos Skatteverket utan ta bokföringen på allvar för att inte riskera allvarligare konsekvenser.

Utöver böter eller fängelse kan en dom även leda till följande:

 • Företagets pengar kan bli förverkade (företagsbot).
 • Du kan få näringsförbud. Då får du inte driva näringsverksamhet eller arbeta i närståendes företag.

Hur upptäcks bokföringsbrott?

Ekobrottsmyndigheten utreder bokföringsbrott men jagar inte själva misstänkta fall. Varje utredning bygger på en anmälan. Det är i huvudsak Skatteverket och diverse konkursförvaltare som anmäler misstänkta bokföringsbrott. Anmälan kommer även från revisorer. De har anmälningsplikt om de ”kan misstänka ett brott”. Ibland kan bokföringsbrott upptäckas i samband med att ett förskingringsbrott utreds.

Vad gör man om man råkat göra en felaktig bokföring?

Om du råkat bokföra något fel är det viktigt att du rättar felet så snart du upptäckt det. Gör du det minskar du samtidigt risken att dömas för bokföringsbrott. Det visar också tydligt att det var fråga om ett misstag, inte uppsåt.

Ifall du behöver rätta din bokföring är det viktigt att inte radera det som rättas eller göra det oläsligt. Alla händelser måste vara spårbara. Vid rättelse behöver man ange datum och vem som utförde rättningen. Görs rättelsen med en särskild rättelsepost ska detta även framgå vid den rättade posten.

8 tips för att undvika bokföringsbrott

 1. Läs på vilka lagar och regler som gäller. Det är din skyldighet.
 2. Skaffa en rutin för bokföringen, exempelvis ett visst datum. Då riskerar du inte att bokföra för sent.
 3. Spar undan kvitton och fakturor direkt så att de inte kan ”försvinna”.
 4. Använd digital bokföring med lagring i molnet.
 5. Var noggrann. Tänk att det finns en reell risk att du blir granskad förr eller senare.
 6. Se till att alltid ha underlag för alla transaktioner.
 7. Upprätta och lämna in årsredovisningen i tid.
 8. Anlita gärna en redovisningsbyrå – för den regelbundna bokföringen men även som bollplank och extra kontroll.
 9. Men tänk på att du är ansvarig i slutändan – släpp inte kontrollen helt.

Anlita en advokat

Har du blivit åtalad för bokföringsbrott eller misstänker du att det finns en risk att du kan komma att bli granskad genom revision eller åtal? Då är det klokt att ta kontakt med en advokat som kan klargöra vilka möjligheter som finns att förbättra dina chanser och hjälpa dig igenom processen.

Samma sak gäller om du står inför en konkurs – många bokföringsbrott uppstår av misstag i den typen av situationer.

JuristMatch hjälper dig att få kontakt med en duktig advokat som specialiserat sig på företagsrätt och som kan fungera som stöd i frågor kring bokföringsbrott och ekobrott i ett bredare perspektiv.

Vanliga frågor

Brottet kan anses vara ringa om det handlar om ett företag med liten omsättning, det är mindre allvarliga brister, handlar om enstaka tillfällen eller om det var slarv som låg bakom. Exakt var gränsen går bedöms av Ekobrottsmyndigheten när fallet prövas.

Ja. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i bokföringen är du skyldig att rätta till det direkt. Det ska tydligt framgå när så gjorts, av vem och vad som ändrats. Om rättelsepost används ska referens till denna göras vid den ursprungliga posten.

Du måste arkivera bokföringen på ett ordnat och betryggande sätt inom landet i minst sju år.

Räkenskaperna måste sparas i minst sju år och på ett betryggande sätt så att Skatteverket har möjlighet att göra en kontroll.

Preskriptionstiden är kopplad till maxstraffet. Då maxstraffet för bokföringsbrott är två års fängelse gäller fem års preskription. För grovt bokföringsbrott är det tio års preskription.