Ekobrott

Ekobrott, ekonomisk brottslighet, omfattar en lång rad brott med negativa konsekvenser för samhälle och företag. Skattebrott och bokföringsbrott är de vanligaste men listan kan göras lång.

Vissa av brotten är utstuderade och sker genom organiserad brottslighet. Men ett stort antal småföretagare delges också misstanke varje år. Många av dessa hade inte en aning om att de gjort något olagligt.

I denna artikel får du lära sig mer om ekobrott och dess olika former och straff.

Vi skrev artikeln för att ge svar åt ”bägge sidor”. Oavsett om du funderar på att anmäla ett brott eller själv har blivit delgiven misstanke hittar du information här om vad du kan göra. Vi berättar också hur en duktig advokat kan hjälpa.

Vad är ekobrott?

Ekobrott är ett samlingsnamn för olika former av ekonomisk brottslighet. Skattebrott och bokföringsbrott är de i särklass vanligaste ekobrotten.

Alla drabbas indirekt

Ofta kallas ekobrott för ”offerslösa brott” eftersom den drabbade sällan är en enskild person.

Det är en sanning med modifikation eftersom ekonomisk brottslighet får avsevärda negativa konsekvenser på samhället, företag och i slutändan oss som individer.

Varje år går över 100 miljarder kronor förlorade. Skolor, vård, omsorg och infrastruktur blir lidande. Även företag blir lidande till följd av snedvriden konkurrens på orättvisa grunder. Alla är vi därför brottsoffer för ekobrott.

Olika typer av ekobrott

Det kan handla om bokföringsbrott om du inte har upprättat bokföringen, utelämnat vissa händelser, saknar verifikationer eller på annat sätt bokfört felaktigt. Dessutom ska all bokföring sparas i minst sju år och det är ett brott att inte göra det.

Straffet för bokföringsbrott kan bli böter eller fängelse i upp till sex år, beroende på om det handlar om ringa, av normalgraden eller grovt bokföringsbrott.

Skattebrott är brott mot skattebrottslagen. Det omfattar bland annat att lämna in felaktiga uppgifter till Skatteverket eller att strunta i att lämna in uppgifter. Exempelvis är det skattebrott att inte lämna in sin skattedeklaration eller medvetet utesluta vissa uppgifter.

Andra exempel på skattebrott är felaktiga skatteavdrag, bristfällig redovisning av skatt, vårdslös skatteuppgift och försvårande av skattekontroll.

Har du varit oaktsam och exempelvis lämnat felaktiga skatteuppgifter av misstag eller glömt att deklarerakallas ekobrottet för vårdslös skatteuppgift. Det kan ge böter.

Vid skattebrott av normalgraden kan det bli fängelse i upp till två år. Är det grovt skattebrott gäller fängelse från sex månader upp till sex år.

Brott mot aktiebolagslagen (ABL) är en typ av ekobrott som bland annat kan uppstå om du eller en närstående (”förbjudna kretsen”) lånar pengar från ett aktiebolag som du äger eller är delägare i. Detta kallas för låneförbudet.

Målvaktsbestämmelsen innebär ett förbud att utan godtagbar anledning utse någon till VD eller styrelseledamot om personen i fråga inte kommer att vara del av verksamheten så som det krävs enligt lag.

En sådan person kan vara antingen målvakt eller bulvan i företaget:

 • Målvakt: Verkställande direktör eller styrelseledamot som sätts in för att ta det straffrättsliga ansvaret när ett företag töms på tillgångar eller används för brott.
 • Bulvan: Fysisk eller juridisk person som i eget namn företräder den som har det verkliga ansvaret i bolaget. Används till exempel när den faktiska företrädaren har näringsförbud.

Borgenärsbrott är när en gäldenär (någon som lånar) gör något som innebär skada eller möjlig skada för en borgenär (en person som lånat ut pengar eller har krav på betalning).

Exempel på ekobrott som är borgenärsbrott:

 • Oredlighet mot borgenär: Till exempel om en gäldenär har haft ekonomiska problem ett tag och lånar pengar trots att han eller hon är medveten om att det finns stor risk att den som lånar ut pengar aldrig kommer att få tillbaka sina pengar. 
 • Försvårande av konkurs: Om någon som är skyldig pengar (gäldenär) inte berättar om alla sina tillgångar och skulder i samband med konkurs eller exekutiv förrättning av annat slag.
 • Otillbörligt gynnande av borgenär: Exempelvis om någon som är skyldig flera personer pengar väljer att betala tillbaka skulden till en av dem trots att övriga borde ha samma rätt eller företräde.
 • Vårdslöshet mot borgenär: Om ett företag som är skyldigt pengar riskerar att få ekonomiska problem men ändå väljer att agera slösaktigt.

EU-bedrägerier handlar om ekobrott mot den Europeiska unionens finansiella intressen. Det kan inträffa om EU-medel och subventioner används till fel ändamål eller om någon får bidrag från olika instanser för samma sak.

Om du har tagit del av icke-offentlig information om vad som händer i ett börsnoterat företag och sedan köper eller säljer värdepapper baserat på detta kan du vara skyldig till insiderbrott.

Det finns även andra former av finansmarknadsbrott, exempelvis marknadsmanipulation – till exempel att försöka trigga eller dumpa en aktiekurs.

Omställningsstödsbrott är ett ekobrott som specifikt handlar om missbruk av de omställningsstöd som beviljades i samband med Coronapandemin (Covid 19).

Penningtvätt handlar om att dölja pengars egentliga ursprung så att de kan användas utan att väcka misstanke. Brottsligt intjänade pengar kan därmed redovisas som om de vore lagligt intjänade.

Ifall någon medverkar till penningtvätt inom en näringsverksamhet eller i stor skala kan det handla om näringspenningtvätt.

Olika former av bedrägeri är också ekobrott. Bedrägeri handlar om att vilseleda någon i syfte att tjäna pengar. Samtidigt blir den som blir utsatt ekonomiskt lidande.

Förskingring är när manbehåller någon annans pengar eller annan egendom för egen vinning efter att ha blivit anförtrodd att handskas med dem. För att det ska räknas som förskingring måste den som utför brottet tjäna på det medan brottsoffret förlorar.

Svindleri är att medvetet sprida falsk eller vilseledande information för att påverka en varas, tjänsts eller egendoms värde. Exempel på svindleri är att prata gott om ett företag för att locka till sig investerare medan företaget egentligen inte går så bra som man försöker göra gällande.

Trolöshet mot huvudman innebär att missbruka ett förtroende. Det kan till exempel handla om en butiksanställd som väljer att ge bort rabattkoder till sina kompisar om det inte godkänts av butiksägaren (det vill säga huvudmannen).

Ifall någon medverkar till penningtvätt inom en näringsverksamhet eller i stor skala kan det handla om näringspenningtvätt.

Bidragsbrott innebär att lämna felaktig uppgift i syfte att få bidrag eller en högre ekonomisk ersättning än vad man egentligen har rätt till. Det kan exempelvis handla om arbetslöshetsersättning, socialbidrag, studiebidrag och pension.

Straff för ekobrott

Straff vid ekobrott varierar mycket beroende på vilken typ av brott det är och hur omfattande det är.

Här är straffskalan för de vanligaste typerna av ekonomisk brottslighet:

(Scrolla till höger om du inte ser hela tabellen på din enhet)

Ringa brottNormalgradsbrottGrovt brott
BokföringsbrottBöter eller fängelse max 6 månaderFängelse max 2 årFängelse 6 månader – 6 år
SkattebrottVårdslös skatteuppgift: Böter eller fängelse max 6 månader
Skatteförseelse: Böter
Skatteavdragsbrott: Böter eller fängelse max 1 år
Skatteredovisningsbrott: Böter eller fängelse max 6 månader
Fängelse max 2 årFängelse 6 månader – 6 år
Brott mot aktiebolagslagen Böter eller fängelse i upp till 1 år 
Brott mot borgenärerBöter eller fängelse max 6 månaderFängelse max 2 årFängelse 6 månader – 6 år
EU-bedrägeriBöter eller fängelse max 2 år (subventionsmissbruk och bedrägeri) Fängelse 6 månader – 6 år
Brott på finansmarknadenObehörigt röjande av insiderinformation: Böter eller fängelse max 2 årFängelse max 2 årFängelse 6 månader – 6 år
OmställningsstödsbrottBöter eller fängelse max 1 årFängelse max 2 årFängelse 6 månader – 6 år
PenningtvättBöter eller fängelse max 6 månaderFängelse max 2 årFängelse 6 månader – 6 år
BidragsbrottBöter eller fängelse max 6 månaderFängelse max 2 årFängelse 6 månader – 4 år
Bedrägeri Fängelse max 2 årFängelse 6 månader – 6 år

Preskriptionstid vid ekobrott

Ekobrottsutredningar är ofta komplexa och tar därför tid. Ibland så lång tid att ärendet hinner bli preskriberat.

Preskriptionstiden vid ekobrott innebär att en person som sannolikt är skyldig går fri eftersom det gått för lång tid sedan brottet utfördes.

Hur lång preskriptionstiden är beror på vilken strafftid det är för det specifika ekonomiska brottet:

 • 2 år – vid längsta fängelsestraff på 1 år
 • 5 år – vid längsta fängelsestraff på 2 år
 • 10 år – vid längsta fängelsestraff på 8 år
 • 15 år – om längsta fängelsestraff är viss tid över 8 år
 • 25 år – ifall livstids fängelse kan bli påföljden av brottet

Tänk på att det kan finnas undantag. Har du själv blivit föremål för en utredning rekommenderar vi dig att prata med en advokat för att få rätt vägledning. 

Vill du anmäla ekobrott?

Har du upptäckt något som du misstänker kan röra sig om ekonomisk brottslighet?

Vem som helst kan anmäla ett misstänkt ekobrott. Privatpersoner, myndigheter, företag och företagsföreträdare såsom VD, styrelse eller styrelsemedlemmar. De flesta fall av ekonomisk brottslighet är det dock Skatteverket eller konkursförvaltare som anmäler.

Det finns två sätt att informera Ekobrottsmyndigheten:

 • Anmälan: Kan du tänka dig att uppge ditt namn kan du skicka in en anmälan genom att fylla i en blankett. En anmälan kommer direkt till Ekobrottsmyndighetens brottsutredande verksamhet varpå en åklagare fattar beslut om det blir aktuellt med förundersökning.
 • Tips: Vill du förbli anonym kan du tipsa Ekobrottsmyndigheten istället. Då krävs dock oftast uppgifter från fler källor för att myndighetens polisoperativa enhet ska upprätta brottsanmälan.

Med andra ord – kan du tänka dig att stå bakom anmälan ökar sannolikheten för förundersökning och därefter strafföreläggande eller åtal i domstol.

Här finns blankett och mer information om anmälan och tips hos Ekobrottsmyndigheten.

Anlita en advokat vid ekobrott

Att bli misstänkt för ekobrott är givetvis en otrevlig upplevelse. Det är långt ifrån alla av dem som blir delgivna misstanke om brott som ens varit medvetna om att de begått en brottslig handling. Det är vanligt exempelvis i samband med bokföringsbrott.

Om du är misstänkt för ekobrott eller blivit kallad till förhör hjälper vi dig att hitta en skicklig advokat med specialisering inom företagsjuridik och ekonomisk brottslighet. Då får du konkreta råd på hur du kan agera, vilka möjligheter du har – och inte minst – vilka rättigheter du har.

Vanliga frågor om ekonomisk brottslighet

Ifall någon har anmält dig för brott inleder vanligtvis en åklagare en förundersökning. Polis eller annan utredare försöker ta reda på vilket brott som eventuellt har begåtts och vem eller vilka som kan vara inblandade. Finns tillräckligt med bevis kan det antingen bli aktuellt med strafföreläggande eller, vid allvarliga brott, så väcks åtal i domstol. Då har du rätt till försvarsadvokat. 

Har du blivit åtalad för ett allvarligare ekobrott har du rätt till en försvarsadvokat (offentlig försvarare) som utses av domstolen. Staten betalar för kostanden men fälls du för brottet kan du få betala hela eller delar av kostnaden om du har en god privatekonomi. Du kan även anlita en advokat privat om du vill.

Du har rätt att begära överprövning. Då granskar en högre åklagare ärendet. Utgången kan bli ändrat beslut eller att beslutet var korrekt.

Generellt sett nej. Bara om du själv medverkat i brottsligheten på ett relevant sätt kan du också bli straffad.