Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt bindande avtal som upprättas mellan makar om vad som ska vara enskild egendom och därmed inte delas i bodelning vid skilsmässa eller dödsfall.

I denna artikel går vi igenom vad ett äktenskapsförord är, när och varför man bör skriva ett och vad som kan ingå. Vi tittar också exempel på hur det bör se ut, huruvida man bör använda en mall och mycket mer!

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt bindande avtal mellan två makar om hur deras egendom ska fördelas vid bodelning.

Om det inte finns något sådant avtal delas makarnas så kallade giftorättsgods lika vid en bodelning. Det inträffar vid eventuell skilsmässa, när en av er dör eller om ni väljer att göra bodelning under äktenskapet.

Finns äktenskapsförord kan det reglera vem som får vad genom att bestämma vad som är enskild egendom. Det kan vara vissa saker eller all egendom.

Äktenskapsförord steg för steg

 1. Kom överens: Du och din make kommer överens om att skriva ett äktenskapsförord
 2. Skriv äktenskapsförord: Avtalet måste vara skriftligt, men det finns ingen särskild blankett. Ni definierar vad som är enskild egendom. Denna ingår inte vid bodelning.
 3. Kom ihåg formkraven: Datera avtalet, ange era personnummer och skriv under. Bägge makars signatur behövs och avtalet ska alltså vara skriftligt.
 4. Registrera: Betala ansökningsavgiften på 275 kronor och registrera avtalet genom att skicka det till Skatteverket. Här finns adress och bankuppgifter.

Tips – Även om förordet gäller om ni skriver det själva eller använder en mall rekommenderar vi att använda en jurist så att det blir korrekt. Det finns nämligen undantag och fallgropar som är bra att undvika.

När kan man skriva äktenskapsförord?

Det går att skriva äktenskapsförord såväl innan vigseln som under pågående äktenskap, d.v.s. när ni redan är gifta.

Man kan också när som helst ändra eller upphäva ett äktenskapsförord, innan eller efter giftermål.

Det viktiga är att bägge makar är överens om vad som står i avtalet. Därför kan det vara en god idé att prata om denna typ av frågor i god tid. Vissa kan uppleva frågan som känslig.

Upprättas ett avtal trots att ni inte är överens, till exempel under tvång eller med överraskningsmoment kan rätten förklara det ogiltigt vid bodelning (så kallad jämkning).Tänk också på att ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. 

Vad kan man reglera i ett äktenskapsförord?

Det är upp till dig och din make vad som ska stå i äktenskapsförordet, det vill säga vad som är enskild egendom.

Här är några exempel på hur enskild egendom kan hanteras:

 • All egendom ska ses som enskild
 • Viss egendom som definieras i avtalet är enskild
 • Omfatta egendom som var och en hade innan äktenskapet
 • Bara den ena makens egendom
 • All framtida egendom som respektive make får eller skaffar sig
 • Egendom som en eller båda makar fått som arv, gåva eller testamente
 • Göra enskild egendom till giftorättsgods, inklusive häva tidigare äktenskapsförord

Vilken egendom kan bli enskild?

I princip all egendom kan göras till enskild. Även exempelvis företag, bostadsrätt, fastighet, arv, aktier och pengar. Just pengar är det dock riskfyllt att göra till enskild egendom eftersom de lätt blandas ihop med giftorättsgods.

Viktigt – Tänk på att avkastning på enskild egendom inte automatiskt blir enskild egendom. Exempelvis avkastning på aktier som är enskild egendom räknas som giftorättsgods. För att avkastningen också ska bli enskild egendom måste det anges specifikt i äktenskapsförordet.

Göra enskild egendom till giftorättsgods

Det är också möjligt med det omvända med ett äktenskapsförord – att göra det som tidigare varit enskild egendom till giftorättsgods.

Här är det dock viktigt att känna till att det inte är möjligt att omvandla enskild egendom från arv, testamente eller gåvobrev till giftorättsgods. Det beror på att man inte kan ändra en föreskrift av tredje man utan dennes medgivande.

Det finns emellertid ett undantag och det är om testamentet eller gåvobrevet uttryckligen godkänt att mottagaren har möjlighet att omvandla den enskilda egendom till giftorättsgods genom äktenskapsförord.

Varför ska man skriva äktenskapsförord?

Om du eller din partner av någon anledning inte vill att någon eller några av era egendomar inte ska ingå i giftorättsgodset vid bodelning behövs ett äktenskapsförord.

Här är några exempel på när det kan behövas i praktiken:

 • En av er är delägare i ett aktiebolag där ett villkor genom aktieägaravtal är att aktierna måste vara enskild egendom.
 • Ifall en av er är aktiv i ett familjeföretag som ska stanna inom släkten.
 • För att minska risken för den andra maken vid start av enskild firma.
 • Om en av er har fritidshus eller andra tillgångar tillsammans med släktingar.
 • Ifall ni två har mycket olika ekonomiska förutsättningar.
 • Egentligen vilken anledning som helst som ni har så länge ni är överens. Rättvisa, önskan om att hålla egendom skilt från känslor och relationer, eller tro på individens ansvar – vad som helst.

Hur skriver man äktenskapsförord? – Formkrav & exempel

Det finns vissa formkrav för att ett äktenskapsförord ska bli giltigt. Det ska vara:

 • Skriftligt
 • Daterat
 • Undertecknat av båda makarna eller blivande makarna
 • Inkludera era personnummer (inte lagkrav men krävs för att Skatteverket ska kunna hantera ärendet)

Det behövs inga vittnen för att ert äktenskapsförord ska vara giltigt. Däremot är det givetvis en fördel om ni kan ha ett varsitt vittne. Då kan ingen av er senare exempelvis kan hävda att avtalet uppkommit under tvång eller hot och därmed riskera att det ogiltigförklaras.

Det finns ingen officiell blankett eller något formulär. Däremot finns mallar online – både gratis och sådana som man kan köpa. Vår rekommendation är dock att ta hjälp av en jurist för att minska risken för tvist eller oönskade konsekvenser. 

Hur ser ett äktenskapsförord ut? – Exempel

Här nedan är ett enkelt exempel på äktenskapsförord. Vi rekommenderar som sagt dock inte att ni använder denna eller annan mall utan att ni istället anlitar en jurist.

Äktenskapsförord

Parter:

Lina Nilsson (921005-12XX)

Anders Petterson (940403-10XX)

Avtalsvillkor

Genom detta äktenskapsförord avtalar vi att all egendom som var och en av oss förvärvat innan eller under äktenskapet är enskild egendom. Vi har även kommit överens om att avkastning ska räknas som enskild egendom.

Svensk lag tillämpas på detta äktenskapsförord.

Ort och datum

Göteborg, 2023-09-21

Namnteckning och namnförtydligande

Lina Nilsson                 Anders Pettersson

Registrera äktenskapsförord hos Skatteverket

Äktenskapsförordet ska skickas in till Skatteverket för registrering (tidigare var det tingsrätten) till följande adress:

Skatteverket

Äktenskapsregistret

871 87 Härnösand

Tänk på att ni först måste betala handläggningsavgiften på 275 kronor. Här finns information hos Skatteverket om hur ni betalar.

När börjar det gälla?

Om ni skickar in avtalet till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks gäller det från dagen ni gifte er. Annars börjar det gälla den dag då det registreras i Äktenskapsregistret, vilket Skatteverket har hand om.

Kan man upphäva äktenskapsförord?

Om bägge makar är överens är det fullt möjligt att upphäva äktenskapsförordet. Ni gör det helt enkelt genom att skriva ett nytt förord där ni definierar vad som gäller nu. Därefter skickar ni in det för registrering hos Skatteverket.

Anlita en duktig jurist för ert äktenskapsförord

Det kan lätt bli fel om man skriver äktenskapsförord själv eller använder en gratis mall online. Det kan verka lätt och problemfritt men det är svårt för den enskilde att överblicka eventuella juridiska konsekvenser. Därför är vårt råd att anlita en jurist för att skriva denna typ av dokument.

Hitta jurist med JuristMatch

JuristMatch hjälper dig att snabbt få kontakt med den juristbyrå som är bäst lämpad att hjälpa dig att skriva äktenskapsförord. Skicka en förfrågan så får du oftast återkoppling av en jurist redan inom 24 timmar på vardagar.

Vanliga frågor

Det kostar 275 kronor att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket. Vill du anlita en jurist, vilket vi rekommenderar, brukar det kosta mellan runt 3000 och 5000 kronor.

Saknas äktenskapsförord är huvudregeln att egendomen (giftorättsgodset) delas lika mellan makarna efter det att respektives skulder dragits av.

Ett äktenskapsförord kan få betydelse för arvet om en av makarna har barn sedan tidigare, det vill säga särkullbarn. Finns endast gemensamma barn (bröstarvingar) har förordet inte så stor betydelse eftersom den efterlevande ärver sin make full ut, inklusive eventuell enskild egendom.

Ja. Den efterlevande ärver den avlidne makens egendom, även enskild egendom. Undantaget är om den avlidne har särkullbarn som arvingar. Då har de rätt till sin arvslott, vars omfattning kan påverkas av äktenskapsförordet.

Det är alltid utan tidsbegränsning och villkor. Till exempel går det inte att ange att det bara gäller vid skilsmässa men inte vid dödsfall.

Det börjar gälla samma dag som ni ingår äktenskap om det skickas in till Skatteverket inom en månad. I annat fall gäller det från och med den dag som Skatteverket registrerar det.