Giftorättsgods

Giftorättsgods är den egendom som ingår i en bodelning mellan makar vid skilsmässa eller dödsfall.

Förenklat kan man säga att alla tillgångar som inte är enskild egendom ska delas lika. I praktiken finns undantag som gör att giftorättsgodset som ska delas kan bli mindre – eller större. I denna artikel reder vi ut hur det fungerar.

Vad är giftorättsgods?

Giftorättsgods är den egendom i ett äktenskap som inte är enskild egendom.

Giftorättsgods ingår i en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall (efter bouppteckning). Enskild egendom ingår inte. Det finns dock flera undantag, vilket vi ska gå igenom strax.

Vid skilsmässa delas giftorättsgodset mellan makarna. Vid dödsfall intar dödsbodelägarna den avlidnes plats.

Giftorättsgods och enskild egendom

Den så kallade huvudregeln säger att all egendom är giftorättsgods om den inte gjorts till enskild.

Det finns fyra sätt som egendom kan göras till enskild:

 1. Äktenskapsförord: Makarna kan skriva ett äktenskapsförord innan eller under äktenskapet som berättar vad som är enskild egendom. Det kan vara all egendom eller delar av den.
 2. Gåva: Om någon av makarna fått en gåva och givaren angett att egendomen ska vara enskild så är den det.
 3. Arv: Ett arv kan vara villkorat genom testamente att det ska vara enskild egendom.
 4. Försäkring med förmånstagare: Till exempel olycksfallsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring och visst pensionssparande. Villkoret är att det inte är den andra maken som tecknat försäkringen.

När egendomen införskaffades spelar ingen roll

Allt som inte är enskild egendom enligt punkterna ovan är alltså giftorättsgods. Det spelar ingen roll om egendomen införskaffats under äktenskapet eller innan.

Arv och gåvor som en av er fått innan eller under äktenskapet är giftorättsgods om inte den avlidne respektive gåvogivaren angivit som villkor att det ska vara enskild egendom.

Tänk på att enskild egendom kan byta skepnad

Värt att nämna är att enskild egendom som ersatts fortfarande räknas som enskild. Ett par exempel:

 • En av er har en bil som enskild egendom. Efter ett tag säljs bilen. Pengarna från försäljningen är då enskild egendom.
 • Ett hus som är enskild egendom säljs och ett nytt hus köps för pengarna. Då blir det nya boendet också enskild egendom.

Som du kan förstå uppstår det ofta problem i att spåra egendomen. Till exempel sätts ofta pengar från försäljning av enskild egendom in på konto med pengar som är giftorättsgods. Rådet är att hålla isär giftorättsgods och enskild egendom helt och hållet.

Fördelning av giftorättsgods vid bodelning

Huvudregeln vid bodelning gör gällande att nettovärdet av giftorättsgodset ska delas i två.

Så här går det till:

 1. Räkna ut värdet av varje makes egendom (som inte är enskild) och dra av respektive makes skulder. Skulder som hör till enskild egendom tas inte upp. Värdet kan som minst bli noll kronor.
 2. Räkna ut värdet på eventuell gemensam egendom.
 3. Summera värdet från punkt 1 och 2. Detta är giftorättsgodset och det delas därefter vanligtvis i två. När ni är överens skriver ni ett bodelningsavtal.

Tänk på att: Även om kläder, musikinstrument, minnen och hobbyprylar formellt är giftorättsgods säger 10 kap. 2 § Äktenskapsbalken att bland annat ”kläder och andra föremål av personlig art” inte ska ingå i bodelningen. Undantag från den regeln gör om det är föremål som har betydande värde i förhållande till övrig egendom.

Exempel på hur giftorättsgods kan fördelas vid bodelning

 • Aron och Lena gifter sig. Aron har tillgångar värda 0 kronor. Lena har en förmögenhet på 3 miljoner kronor.
 • Efter tio mer eller mindre lyckliga år tar äktenskapet slut genom skilsmässa.
 • Eftersom Aron och Lena inte upprättat äktenskapsförord tillfaller samtliga tillgångar giftorättsgodset. I detta fall är det 0 kr + 3 miljoner kronor, alltså 3 miljoner kronor.

Efter skilsmässa och bodelning får Lena behålla 1,5 miljoner kronor och Aron får 1,5 miljoner kronor. Hälften var.

Undantag – giftorättsgodset kan bli mindre – eller större

I praktiken medger dock 12 kapitlet i Äktenskapsbalken flera undantag, så kallad jämkning från huvudregeln. Det innebär att man kan kringgå regeln om att dela giftorättsgodset på hälften.

1. Kort äktenskap

Om äktenskapet varit kortvarigt anses det inte skäligt att den ena maken ska ge giftorättsgods till den andre i den omfattning som bodelningen egentligen gör gällande.

Man brukar tillämpa en femårsregel. Det innebär att en femtedel av makarnas giftorättsgods ingår per år. Efter ett års äktenskap ingår en femtedel, efter två år två femtedelar och så vidare. Först efter fem år ingår hela giftorättsgodset.

2. Ekonomiska skäl

Det kan finnas konkreta ekonomiska skäl till att jämkning från huvudregeln kan ske. Ett sådant exempel är om den ena maken är försatt i konkurs. Då behöver den andra maken inte dela med sig av sin andel av giftorättsgodset.

3. Krav från efterlevande make vid dödsfall

En användbar bestämmelse i 12 kap 2§ i Äktenskapsbalken gör gällande att den efterlevande maken har rätt att begära att respektive make behåller hela eller delar av sitt giftorättsgods.

Det är användbart om den efterlevande är den mest förmögne av två makar. Tillämpas regeln undviker man att behöva dela med sig av en del av sin förmögenhet till särkullbarn på makens sida. Särkullbarn, som till skillnad från bröstarvingar annars har företräde till arv, ärver då bara sin förälders giftorättsgods.

Läs mer om arvsrätt

4. Om villkor i äktenskapsförord är oskäligt

Slutligen kan äktenskapsförord förklaras oskäligt och då kan det hända att enskild egendom blir giftorättsgods. Här finns många exempel. Om ett äktenskapsförord exempelvis uppstått under hot eller med ett överraskningsmoment kan det jämkas.

Ett annat exempel är om förordet leder till en påtaglig snedfördelning av makarnas samlade egendom.

Ytterligare ett skäl till jämkning kan vara om en av makarna använt sin enskilda egendom för att försörja hushållet medan den andre maken behållit sin enskilda egendom intakt. Eller omvänt – om en av makarna systematiskt ökat sin enskilda egendom på bekostnad av giftorättsgodset.

Dessa är bara några exempel. För att navigera rätt i denna snårskog är det bäst att anlita en familjejurist. Om ni trots att ni anlitat jurist inte kan komma överens kan ni begära en bodelningsförrättare från Tingsrätten.

Avkastning på enskild egendom är giftorättsgods

En annan sak som kan vara bra att känna till är att avkastning på enskild egendom räknas som giftorättsgods om inte avkastningen specifikt definierats som enskild egendom.

Här är några exempel:

 • Utdelningar från aktier som är enskild egendom är giftorättsgods om det inte specificerats att även avkastningen ska vara enskild egendom.
 • Inkomst från ett fritidshus som är enskild egendom och som hyrs ut är giftorättsgods om inget annat specificerats.
 • Ränta eller annan avkastning på ett arv som testamenterats som enskild egendom räknas som giftorättsgods.

Här ser vi faran med att själv upprätta äktenskapsförord eller använda en gratis mall online. Då missar man ofta denna typ av detaljer som kan göra en stor skillnad i samband med bodelningen. Använd en duktig jurist!

Giftorätt är inte samma sak som äganderätt

Slutligen kan vi avrunda med att sticka hål på den kanske vanligaste missuppfattningen kring giftermål: Att man skulle få rätt till sin partners ägodelar genom att gifta sig. Giftorätt är nämligen inte samma sak som äganderätt.

Vad innebär det? Jo, makarnas rätt att dela hälften av giftorättsgodset kallas för ”giftorätt”. Tvärt emot vad många tror påverkar inte giftorätten makarnas äganderätt.

Istället är utgångspunkten i varje äktenskap att varje make själv äger sin egendom och ansvarar för sina skulder.

Med andra ord: När du gifter dig får din make eller maka inte del av din egendom. Var och en fortsätter att äga sina tillgångar och ansvara för sina skulder. Du kan i princip göra vad du vill med din egendom eftersom den är din.

Ett undantag är bostaden som bägge makarna alltid disponerar, oavsett vem som står som ägare.

Det är först om det blir aktuellt med bodelning som giftorätten träder i kraft och giftorättsgodset kan delas upp.

Anlita en jurist för frågor kring giftorättsgodset

Som du märker finns det många regler och undantag kring giftorättsgods och bodelning. Ska ni skriva äktenskapsförord eller genomföra en bodelning är det klokt att anlita en jurist så att det blir rätt från början.

Med JuristMatch kan du snabbt hitta en jurist som är expert på giftorättsgods. Hitta en jurist nu →