Bodelning

Bodelning handlar om att dela upp egendom mellan dig och din partner. Bodelning ska alltid ske i samband med skilsmässa och kan ske när ett samboförhållande upphör, om en av er begär det. Dessutom kan bodelning ske vid dödsfall eller under pågående äktenskap.

Hur går en bodelning till? Vad måste man göra? Vad ska man tänka på? Och vad händer om man inte är överens? Det går vi igenom i denna artikel och så svarar vi på de vanligaste frågorna.

Vad är bodelning?

Bodelning är en ekonomisk uppställning av hur egendom ska delas upp mellan två personer som är eller varit gifta eller varit sambos.

En bodelning görs vid skilsmässa eller när den ena av er dör. Det kan även göras om ni är sambo och separerar ifall en av er kräver det, eller en av er dör och den som är efterlevande kräver det.

Dessutom går det att göra bodelning inom äktenskapet förutsatt att ni bägge vill det.

Tidigare kallades bodelning för boskillnad.

Hur gör man en bodelning?

Bodelning handlar om att dela upp egendom och skulder mellan två makar på ett strukturerat sätt. Därefter avslutas det hela genom att upprätta ett dokument som beskriver uppdelningen, ett bodelningsavtal.

Vi ska strax titta på olika exempel.

Så här går det till generellt sett:

 1. Förteckning av tillgångar: Allt giftorättsgods ingår i bodelningen. Giftorättsgods är det mesta som inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom kan definieras genom äktenskapsförordtestamente eller gåvobrev. För sambos ingår det som är samboegendom.
 2. Skuldtäckning: Varje make svarar för sina skulder (principen om särförvaltning). Det innebär att varje make först får dra av sin skuld från sitt giftorättsgods. Värdet kan som minst bli noll. Aldrig negativt.
 3. Andelsberäkning: Efter att skulderna dragits av från tillgångarna läggs parternas giftorättsgods ihop. Detta kallas för det gemensamma boet och det ska sedan delas i två.
 4. Lottläggning: Nu är det dags för er att bestämma vem som ska få vad utifrån det värde som ni räknat fram i andelsberäkningen. Här bestämmer ni till exempel hur bostad, bil, möbler med mera ska fördelas. Om uppdelningen innebär att en av er får tillgångar till ett större värde än vad andelsberäkningen visar kan det lösas genom ekonomisk ersättning av mellanskillnaden. Dessa pengar kallas för bodelningslikvid.
 5. Bodelningsavtal: Bodelningen avslutas genom att ni skriver ett bodelningsavtal. Bodelningshandlingen kan registreras hos Skatteverket, men det är inget krav enligt lag.

Bodelning vid skilsmässa

Det vanligaste är att bodelning sker i samband med skilsmässa. För att kunna påbörja bodelningen måste ni först lämna in ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten.

När Tingsrätten upplöst äktenskapet genom en dom kan ni sätta igång med bodelningen. Om någon av er begär det kan ni påbörja (men inte avsluta) bodelningen innan skilsmässan är klar, det vill säga medan målet pågår i domstolen. Om ni vill kan i då upprätta ett föravtal om hur bodelningen ska göras.

Äktenskapsbalken definierar vad som klassas som giftorättsgods. Till exempel ingår i de flesta fall inte kläder och personliga saker.

Reglerna är dock inte tvingande så om ni vill kan ni fördela egendomen precis så som ni vill, så länge som ni är överens.

Hur nästa steg vid en bodelning vid skilsmässa går till beror på om ni är överens eller inte:

Är ni överens om hur giftorättsgodset ska delas upp kan ni själva upprätta ett bodelningsavtal som visar hur ni valt att fördela egendomen.

Bägge parter måste skriva under avtalet. Därefter väljer ni om ni vill registrera det hos Skatteverket eller inte. Här finns adress och instruktioner hos Skatteverket.

Har ni frågor eller vill ha hjälp att författa ett korrekt bodelningsavtal? Använd JuristMatch för att hitta en passande jurist på er ort! Anmäl er här →

Lyckas ni inte komma överens är det en god idé att anlita en jurist för att reda ut situationen. Ni kan välja att göra det tillsammans eller så kan du själv ta initiativet.

En familjejurist kan reglerna kring bodelning och är bra på att komma med förslag på hur ni kan reda ut situationen. Om du vill kan du rådslå med en jurist först och sedan få hjälp att via honom eller henne förhandla med din före detta partner. Ofta är det mycket lättare att komma överens då. Juristen upprättar också ett korrekt bodelningsavtal som ni bägge undertecknar.

Om ni ändå inte kan enas om hur bodelningen ska gå till blir nästa steg att begära en bodelningsförrättare från Tingsrätten. Antingen kan din jurist begära det eller så kan ni göra det på egen hand.

Ta hjälp av JuristMatch för att hitta en passande jurist →

Bodelning för sambos

Är du sambo och samboförhållandet upphör kan ni enligt sambolagen göra en bodelning om ni vill, givet att ni inte avtalat bort det genom ett samboavtal. Det är dock endast krav på att göra en bodelning ifall en av er begär det. Detta är en viktig skillnad mot skilsmässa där bodelning alltid är ett krav.

För att det ska bli aktuellt med bodelning måste den begäras senast inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Blir det aktuellt med bodelning är det samboegendomen som ska delas. I denna ingår endast bostad (oavsett om det är hus, bostadsrätt, hyresrätt eller annan boendeform) och det bohag som ni köpt för gemensamt bruk. Har en av er vårdnad av barn har han eller hon rätt att få bostaden på sin lott enligt 22 § SamboL.

Har ni skaffat fritidshus ingår det inte såtillvida det inte var er gemensamma bostad. Egendom som en av er fått som gåva eller arv med villkor att det ska vara enskild egendom ingår inte heller i er samboegendom.

Är ni överens är det lätt. Ni kan bestämma precis hur ni vill dela upp samboegendomen. Därefter skriver ni ett bodelningsavtal. Eventuellt kan ni ta hjälp av en jurist för att upprätta ett korrekt bodelningsavtal. Anmäl er här för att få kontakt men duktig familjejurist →

Om ni inte kan komma överens om hur er samboegendom ska fördelas är det smidigaste att anlita en jurist. Då får du en bedömning av hur utfallet av en bodelning kan bli i just ditt fall. En jurist kan också agera medlare mellan dig och din före detta partner.

Ofta brukar det kunna leda till att ni kan komma överens om hur fördelningen ska ske. Juristen hjälper er med ett bodelningsavtal och sedan är det klart.

Skulle ni trots allt inte kunna komma överens blir det till att ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten. Antingen gör ni det själva eller så kan den jurist som ni anlitat göra det.

Vill ni ha hjälp med bodelning? Få kontakt med en duktig jurist på din ort →

Bodelning vid dödsfall (dödsbo)

Reglerna från bodelning vid dödsfall och arvskifte skiljer sig åt en del från vad som gäller vid skilsmässa. Dessutom är vissa regler olika beroende på om det handlar om ett gift par eller ett samboförhållande:

 • Efterlevande make eller maka: När en av makarna i ett äktenskap avlider före den andre ska det göras en bodelning om inte båda makarna endast haft enskild egendom. Undantaget är om efterlevande make eller maka är den enda arvingen. Då görs ingen bodelning.
 • Efterlevande sambo: Var det ett samboförhållande görs endast bodelning om den efterlevande sambon begär det i samband med bouppteckningen. Då är det endast samboegendom, det vill säga gemensam bostad och gemensamt bohag som paret skaffat för gemensam användning, som ingår. Detta förutsatt att samboegendomen inte avtalats bort genom ett samboavtal.
 1. Bouppteckning: Börja med att göra en bouppteckning. Dödsbodelägarna måste genomföra den så kallade bouppteckningsförrättningen (undertecknande av bouppteckningen) inom tre månader från dödsfallet.
 2. Lämna bouppteckningen till Skatteverket: Senast en månad efter bouppteckningsförrättningen.
 3. Skatteverket handlägger bouppteckningen: Det brukar ta 1-2 månader. 
 4. Avveckla dödsboet: Efter att Skatteverket godkänt bouppteckningen avvecklar ni dödsboet genom att sälja tillgångar, betala skulder och avsluta konton. Alla dödsbodelägare måste vara överens, annars behöver ni en extern boutredningsman. Innan dess kan det vara en idé att ta hjälp av en jurist för att nå en kompromiss.
 5. Gör bodelning: Nu är det dags att göra en bodelning. Bouppteckningen är grunden för bodelningen. Här ingår allt giftorättsgods (för gifta par) eller samboegendom (vid samboförhållande). Genom dödsfallet är giftermålet/samboförhållandet upplöst. Efterlevande make/maka eller sambo har rätt till sin lott av giftorättsgodset respektive samboegendomen, i egenskap av dödsbodelägare. 

Tips: För att lättare förstå hur en dödsbodelning går till kan du föreställa dig att alla dödsbodelägare deltar i bodelningen istället för den avlidne och har rätt till hälften av giftorättsgodset/samboegendom. Dödsbodelägare kan till exempel vara arvingar, efterlevande make/maka eller sambo (när sambobodelning ska ske). Den andra halvan tillfaller efterlevande make/maka eller sambo.

Verkar det krångligt eller kan ni inte komma överens? Det kan ofta underlätta mycket att anlita en jurist i samband med dödsfall. Då kan ni få hjälp med allt från bouppteckning till bodelning och deklaration för dödsboet. Dessutom minskar det risken för konflikt och missförstånd mellan arvingar. Boka möte med jurist på din ort nu →

Bodelning under äktenskap

Det går även att göra en bodelning under pågående äktenskap. Det kan finnas flera skäl:

 • Minska risken om en av makarna ska starta företag (till exempel vid borgen eller konkurs av enskild firma).
 • Formellt klargöra vem som äger vad (enskild egendom).
 • Bidra till en mer jämställd ekonomi mellan makarna.
 • Överföra bostad på en av makarna och samtidigt låta lånen övergå.
 • Ett alternativ till gåva mellan makar.
 • Komma överens om att viss enskild egendom ska ingå i bodelningen.

Vill ni göra en bodelning under pågående äktenskap behöver ni först skicka in en anmälan till Skatteverket och betala en ansökningsavgift. Efter genomförd bodelning kan ni registrera den hos Skatteverket om ni vill, men det finns inte ett sådant krav.

Det är även möjligt att göra en så kallad partiell bodelning. Då delar ni bara upp vissa delar av egendomen.

Ta hjälp av en jurist? Anlita gärna en jurist för att få hjälp att upprätta bodelningshandlingen. Då kan ni även få svar på era frågor och undvika fallgropar. Hitta en jurist på din ort →

Vanliga frågor om bodelning

Ja. Enligt Äktenskapsbalken 6 § ska bodelning alltid ske i samband med skilsmässa.

Ja, om ni är överens kan ni göra bodelningen själva.

Vid skilsmässa ingår allt giftorättsgods, det vill säga allt som inte är enskild egendom. Vid samboseparation ingår samboegendom, det vill säga gemensam bostad och bohag som införskaffats gemensamt, minus eventuell enskild egendom.

Enskild egendom som definierats som sådan genom äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev eller testamente ingår inte. Inte heller ingår viss personlig egendom så som till exempel kläder, minnesföremål, smycken och musikinstrument såtillvida de inte har ett proportionerligt högt värde i förhållande till giftorättsgodset. Vissa försäkringar ingår inte heller och oftast ingår vare sig pension eller tjänstepension.

Först räknas varje persons tillgångar ihop varpå skulderna dras av. Därefter läggs värdet av det som är kvar ihop och delas i två.

Enskild egendom är sådant som definierats genom äktenskapsförord, samboavtal, testamente eller gåvobrev.

Nej. Om ni är överens kan ni slutföra bodelningen själva. Är ni inte överens kan ni antingen ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten eller anlita en jurist.

Vid skilsmässa och bodelning finns tre alternativ om ni har huslån eller lån på annan fastighet:

 1. Sälja bostaden och lösa bolånet.
 2. Låta en av er ta över bolånet.
 3. Fortsätta ha bolånet gemensamt ett tag tills ni sålt bostaden. Därefter löser ni det.

Oftast värderas möbler till marknadsvärde, det vill säga vad det kostar att köpa motsvarande möbler på till exempel Blocket. Om en av makarna behåller alla möbler brukar istället bruksvärdet användas. Detta är som regel högre då det utgår från vad det skulle kosta att införskaffa nytillverkade möbler. Säljs möblerna i samband med bodelning är det alltid det pris ni får ut som används.

Kan ni inte komma överens kan ni anlita en jurist eller begära en bodelningsförrättare från Tingsrätten.

Om du fortfarande är missnöjd efter bodelningsförrättarens beslut kan du väcka klandertalan (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen av bodelningsbeslutet. Då kan ärendet bli till en bodelningstvist i domstol.

Du bör anlita en jurist för att få hjälp att göra ett yrkande som kan bidra till ett annat utfall än det ursprungliga samt stöd under hela processen.

Särkullbarn har rätt till arv direkt och deltar därför i bodelningen.

Om det är orimligt att en av makarna lämnar ifrån sig egendom till den andre maken, till exempel på grund av ekonomiska förhållanden och omständigheter, kan bodelningen i vissa fall jämkas. Det innebär att man som mest kan begära att hålla allt sitt giftorättsgods utanför bodelningen.

Företag ingår vid bodelning om det inte definierats som enskild egendom. Aktier behöver inte nödvändigtvis delas lika men ett värde motsvarande hälften av aktierna tillfaller den andre partnern.

Nej. Enligt 6 § i Äktenskapsbalken ska bodelning alltid ske.

Om ni behöver anlita en bodelningsförrättare ansvarar bägge parterna gemensamt för kostnaden.

Om du som sambo inte begär bodelning vid dödsfall behåller du din egendom och den avlidnes arvingar ärver dennes egendom.

Det finns ingen definierad bortre tidsgräns för när en bodelning måste ske.

Däremot kan det behövas godtagbar anledning till att genomföra bodelningen mycket sent, exempelvis efter tio år.

Sambos förlorar alltid rätt till bodelning redan efter ett år.