Testamente

Genom att skriva testamente bestämmer du vad som ska hända med dina tillgångar när du dör. Det underlättar för dina anhöriga och minskar risken för tvist. Dessutom kan det i vissa fall ha skattemässiga fördelar.

Det är inte svårt att skriva testamente, men du måste följa vissa formkrav för att det ska bli giltigt. I denna artikel berättar vi hur du bör göra.

Vi svarar också på vanliga frågor som arvingar och efterlevande brukar ha.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett dokument som är juridiskt bindande och som reglerar hur egendom ska fördelas efter ens död. Den juridiska definitionen är att det är en ”ensidig rättshandling genom vilken en person förordnar sin kvarlåtenskap”.

Ett testamente skiljer sig från arv i vanlig bemärkelse genom att det är en handling som testamentsgivaren själv upprättat för att bestämma vad som ska hända med kvarlåtenskapen när han eller hon dör. Arv däremot utgår från en fördelning av egendomen bland den avlidnes släktingar enligt ärvdabalken.

Med andra ord – vill du själv bestämma hur dina ägodelar ska fördelas när du dör måste du skriva ett testamente. Gör du inte det anger lagen hur fördelningen kommer att ske.

Vem får skriva testamente?

Alla som är myndiga har rätt att skriva testamente. Personer som fyllt 16 kan också göra det för egendom som han eller hon själv får bestämma över.

Man kan skriva testamente själv, exempelvis med hjälp av en mall, eller så kan man anlita en jurist. Vi rekommenderar alltid det sistnämnda. Läs mer.

När blir det giltigt?

Ett testamente träder i laga kraft sex månader efter att samtliga arvingar blev delgivna testamentet efter testamentsgivarens bortgång.

Skriva testamente – steg för steg

Hur skriver man testamente? I princip är det mycket enkelt. Här nedan beskriver vi hur du gör steg för steg.

De kan dock vara klokt att ändå anlita en jurist för att försäkra dig om att allt blir korrekt och att ditt testamenterande inte får oönskade konsekvenser för de efterlevande.

1. Lista dina tillgångar

Det är upp till dig som skriver testamente att bestämma vad som ska ingå.

Till exempel kan du testamentera pengar, en fastighet, en bostadsrätt, sommarstuga, värdepapper med mera. Hela eller delar av fast eller lös egendom kan testamenteras.

Tips – Var så specifik som möjligt så att inga tvetydigheter uppstår vid tolkningen av testamentet.

2. Fördela tillgångarna

Du bestämmer själv hur dina tillgångar ska fördelas. Här kan du ange en eller flera personer eller organisationer som mottagare.

Till exempel kan du ange att en viss person ska få en viss egendom. Eller så kan du välja en procentuell fördelning. Du kan göra denna fördelning på det sätt som du själv tycker är lämpligt.

Dina efterlevande kan få skattemässiga fördelar om ditt testamente är utformat på ett genomtänkt sätt. Om du till exempel testamenterar en viss egendom till en person kan man undvika försäljning i dödsboet. Därmed sker ingen realisering av vinsten genom värdeökning och skatten skjuts på framtiden. Det är bra att anlita en jurist för hjälp att fatta denna typ av beslut.

3. Fyll i arvtagarnas uppgifter

För att undvika tvetydigheter bör du vara tydlig när du anger vem eller vilka som är arvtagare.

Är det en person kan du ange personnummer. Är det en förening, stiftelse eller ett företag kan du ange organisationsnummer.

Har du inte personnummer eller organisationsnummer kan du istället ange uppgifter kring vilken relation ni har, adress och telefonnummer – sådant som underlättar tolkningen av testamentet.

4. Underteckna ditt testamente tillsammans med två vittnen

Du måste själv underteckna ditt testamente för hand för att det ska vara giltigt.

Två vittnen som inte är släkt med dig och som själv inte omfattas av testamentet måste närvara när du signerar dokumentet och sedan undertecknar de själva det.

 • Personer under 15 år.
 • Individer med psykisk störning som hindrar dem att förstå betydelsen av vittnesmålet.
 • Släkting rakt upp eller rakt ner i leden, exempelvis föräldrar, farföräldrar, barn eller barnbarn.
 • Make eller sambo.
 • Förmånstagare i testamentet.
 • Gift, sambo eller släkt med någon som är förmånstagare i testamentet
 • God man eller förvaltare för förmånstagare får inte heller vittna.

Med andra ord – dina vittnen måste vara minst 15 år gamla, psykiskt friska och inte vara släkting, partner, förmånstagare eller vara partner, släkting eller god man till förmånstagare. Det kan förslagsvis vara nära vänner eller bekanta. Om du anlitar en jurist kan två jurister på samma juristbyrå vara vittnen om du vill.

5. Förvara ditt testamente på en säker plats

Förvaring av testamente bör ske på en säker plats där det inte riskerar att försvinna eller förstöras.

Det står inte i lagen var dokumentet måste förvaras utan det är upp till dig att bestämma. Däremot måste det förvaras i original. Digitalt testamente är inte möjligt i Sverige.

Tänk på att det ska vara lätt för de anhöriga att få tag på testamentet när det beger sig.

Skatteverket har tyvärr ingen förvaring av testamente och det finns inte heller någon annan svensk myndighet där du kan förvara det.

Här kan du förvara säkert:

 • Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF): Samarbetar med begravningsbyråer, juristbyråer och juristtjänster för säker förvaring av testamente. Originalet förvaras tillsammans med digital kopia. När någon med testamente dör underrättas de närmast anhöriga automatiskt.
 • Juristbyrå: Vissa juristbyråer och advokatbyråer erbjuder säker förvaringstjänst. Till exempel samarbetar begravningsbyrån Fonus med Familjens Jurist.
 • Begravningsbyrå: Vissa begravningsbyråer erbjuder egen förvaring av testamente.
 • Bankfack: Banken var tidigare ett givet ställe att förvara testamenten på. Nu för tiden är dessa alltmer ovanliga.

Vilka formkrav finns för testamente?

Vilka formkrav som ställs på ett testamente definieras enligt 10 kapitlet i Äktenskapsbalken. 

Detta gäller:

 1. Det måste vara skriftligt.
 2. Du som testator måste underteckna det inför två vittnen. Dessa får inte vara släkt med dig eller omfattas av testamentet på något sätt.
 3. Vittnena ska också underskriva handlingen på plats.
 4. Vittnena måste vara medvetna om att de undertecknar ett testamente, men det är du som testator som bestämmer om de ska få veta innehållet eller inte.

Ett testamente är alltså giltigt även om vittnena inte känner till dess innehåll. Det viktiga är att det är skriftligt, signerat av dig inför två vittnen (som lever upp till villkoren) som vid samma tillfälle också signerar dokumentet.

Undantag från formkraven medges i vissa nödsituationer, exempelvis hastig sjukdom eller olycka som gör det omöjligt att hinna upprätta ett testamente.

Då kan man upprätta ett så kallat nödtestamente.

Det kan ske på två sätt:

 1. Muntligen inför två vittnen. I 10 kapitlet 4 § i ärvdabalken kan du läsa vem som uppfyller kraven för vittne. Här har vi sammanfattat dessa.
 2. Ett testamente skrivet för hand och undertecknat av testamentsgivaren. Detta kallas för holografiskt testamente.

OBS – Tänk på att ett nödtestamente endast är giltigt i nödsituation. Det är ogiltigt om testamentsgivaren under tre månader varit i tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap enligt ordinarie procedur.

Testamentsexekutor

Att ha med en så kallad testamentsexekutor är inget formkrav, men det går bra att skriva med det i testamentet.

En testamentsexekutor är en person som har hand om förvaltningen av dödsboet och som ser till att testamentet efterlevs. Om en testamentsexekutor finns angiven är det den personen, inte dödsbodelägarna, som ansvarar för dödsboet.

Ifall tingsrätten ska utse en boutredningsman är det i första hand testamentsexekutorn som ska få uppdraget.

Finns en testamentsexekutor blir den personen också automatiskt skiftesman – den person som ska fördelar arvet mellan de arvsberättigade.

Testamente och enskild egendom

Det är möjligt att ange vad som ska vara enskild egendom genom ditt testamente. Genom att ange att arvet ska vara enskild egendom kan du försäkra dig om att den inte kommer att blir del av ett giftorättsgods och ingå vid en eventuell framtida bodelning för arvtagaren.

Till exempel kan du i ditt testamente ange att en familjegård som din son eller dotter får i arv är enskild egendom. Om han eller hon gifter sig och senare skiljer sig förblir gården i släktens ägo då den inte ingår i bodelningen.

Ett annat exempel på när det är lämpligt att villkora arvet som enskild egendom är om det finns ett familjeföretag som ska finnas kvar i släkten. Detta kan även skötas genom ett smidigt generationsskifte i god tid.

Går testamente före arvsrätt?

Ja, det går före arvsrätt. Om det finns ett testamente går det före arvsordningen. Det finns dock vissa regler som gör att man inte kan testamentera bort allt.

Saknas det testamente har bröstarvingar (avkomlingar till den avlidne) som är särkullbarn, det vill säga endast är barn till den avlidne, rätt till hela sin arvslott direkt. Finns ett testamente har de ändå alltid rätt till hälften av sin arvslott. Detta kallas för laglott. Ifall testamentet strider mot laglotten kan bröstarvingen begära jämkning genom att kontakta testamentstagaren eller genom att väcka talan i domstol. Detta måste ske inom sex månader från det att delgivningen skett.

Kan man ändra testamente?

Ja – du kan när som helst ändra ditt testamente. När du skriver ett nytt blir det gamla automatiskt ogiltigt.

Det går också bra att göra tillägg till ett befintligt dokument. Bäst är dock att riva det gamla testamentet och skriva ett nytt från början. Samma formkrav gäller vid ändring av testamente oavsett om du ändrar eller skriver ett nytt.

Skriva testamente själv eller anlita jurist?

Du kan skriva testamente själv eller anlita en jurist. Det fungerar på samma sätt i bägge fallen och testamentet är lika giltigt oavsett, givet att du följt formkraven som vi nämnde ovan.

Vi brukar ändå rekommendera att anlita en jurist eller advokat, särskilt om du har en lite mer komplex ekonomi eller juridisk situation, exempelvis med flera fastigheter, mark, ägande eller delägande i företag och liknande. Då kan det finnas saker att tänka på att ta med i testamentet för att minska risk för tvist eller tvetydigheter efter din död.

JuristMatch hjälper dig att hitta en duktig juristbyrå på din ort utan extra kostnad. Skicka förfrågan.

Är det enda syftet med ditt testamente att berätta för de efterlevande vem som ärver vad, ifall du har en relativt enkel ekonomi och du inte har några ambitioner att skatteplanera kvarlåtenskapen för de efterlevandes – då kan det räcka med en gratis mall / blankett som du hämtar online som PDF eller för Word (se nedan).

Gratis mall för testamente

Känner du att du lika gärna kan skriva testamente själv kan du använda en gratis mall. Cancerfonden har skapat praktiska mallar som vi gärna tipsar om. Här nedan kan du ladda ner dem (olika beroende på om du är ensam testator, skriver testamente tillsammans med make eller sambo). 

Mall för dig som enskild

Mall för testamente som fungerar i de flesta situationer.

Ladda ner som Word-fil

Ladda ner som PDF

Mall för er som är makar

Om ni är ett gift par som tillsammans vill upprätta testamente.

Ladda ner som Word-fil

Ladda ner som PDF

Mall för er som är sambo

För er som är sambor och vill upprätta testamente tillsammans.

Ladda ner som Word-fil

Ladda ner som PDF

Friskrivning: JuristMatch tar inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för innehållet i dessa gratis mallar eller hur de används. Använd dokumenten på eget ansvar. Mallarna kommer från Cancerfonden och fungerar lika bra oavsett om du vill testamentera hela eller delar av arvet till dem eller inte. Vi rekommenderar dig att anlita en jurist om du vill försäkra dig om att allt blir helt korrekt.

Vanliga frågor om testamente

Du kan förvara ditt testamente var du vill men det bör vara på en säker plats där det inte riskerar att förstöras eller komma bort. Det bör också vara tillgängligt för dina efterlevande. Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) samt vissa juristbyråer och begravningsbyråer erbjuder trygg förvaring.

Eftersom det inte finns något register för testamenten i Sverige är det viktigt att den som skriver testamente informerar arvtagarna.

Genom att förvara och registrera testamente hos exempelvis Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF), jurist eller begravningsbyrå blir de anhöriga som angivits informerade nära inpå dödsfallet.

Enligt lag (14 kap 4 § ÄB) måste även testamentstagare delge testatorns arvingar testamentet och därmed får de reda på att det finns.

Efter att testatorn har dött får man öppna testamentet. Innan dess är det upp till testatorn om han eller hon vill visa dokumentet för någon.

Nej, det är inte en offentlig handling så länge testatorn lever och det finns inga krav på att någon måste veta innehållet innan du dör – inte ens vittnena. Efter testatorns död blir det däremot offentlig handling i och med att det och bouppteckningen skickas in till Skatteverket.

Ja, det går bra att testamentera delägande i företag. Tänk dock på att det kan finnas begränsningar genom aktieägaravtal eller kompanjonsavtal.

För att vara giltigt ska testamentet uppfylla följande formkrav: Det ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn i närvaro av två vittnen som också undertecknar dokumentet. Vittnen får inte vara släkt, partner, förmånstagare eller partner eller släkt man med förmånstagare. Inte heller får ett vittne vara god man till förmånstagare.

Du kan upprätta testamente gratis online genom en mall som du laddar ner (här hittar du en). Vi rekommenderar dock att anlita en jurist. Då brukar det kosta mellan 4000 och 6000 kronor.

Ifall du är arvinge och anser att testamentet inte är korrekt kan du bestrida det inom sex månader efter att du fått del av dokumentet. Klander är en sorts stämning. Priset är 900 kronor om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (alltså maximalt 26 250 kronor 2023). För högre klanderbelopp är avgiften 2800 kronor.

Lösöre är sådant du kan ta på och flytta. Allt lösöre är en form av lös egendom. All lös egendom är dock inte lösöre. Exempelvis är aktier och fonder lös egendom, men det är inte lösöre.

Ett inbördes testamente är när två eller fler personer i ett gemensamt testamente bestämmer hur egendomen ska fördelas.